Gränshinderarbetet i Norden

Det ska gå att flytta, pendla, studera och bedriva näringsverksamhet över gränserna i Norden utan att riskera att hamna mellan stolarna eller hindras av oklara lagar och regler. Ett öppet Norden gagnar alla parter. Arbetet med att undanröja gränshinder handlar om att skapa ett öppnare Norden.

De senaste åren har en mängd olika aktörer underlättat gränsöverskridande aktiviteter genom mer lättillgänglig information och påverkan. Ett öppnare Norden ligger i mångas intresse och det är många som arbetar för att uppnå ett gränslösare Norden. Nordiska Ministerrådet, Nordic Innovation, Gränshinderrådet, Hallå Norden, Grensetjänsten och ÖresundDirekt är några av aktörerna.

Nordiska ministerrådet har även tagit fram en gränshinderdatabas till vilken identifierade gränshinder i Norden redovisas. 

 

Nordiska ministerrådet

Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden är ett av de 14 projekt som bedrivs inom ramen för de nordiska regeringarnas globaliseringsarbete. Målsättningen är dels att undanröja en handfull hinder vart år dels att förhindra att nya hinder uppstår som en konsekvens av nationell lagstiftning.

Mer information om Nordiska ministerrådet

 

Nordic Innovation

Nordic Innovation lyder under Nordiska ministerrådet och arbetar för att främja gränsöverskridande handel och innovation. Nordic Innovation definierar innovation som nya produkter, tjänster, marknader, processer eller organisationsmodeller som skapar ekonomiska fördelar eller andra värden för samhället.

Visionen för Nordic Innovation är att göra de nordiska länderna till en världsledande region för innovation och hållbar tillväxt genom att stimulera innovationer, skapa relationer och bryta barriärer. Nordic Innovation är både delfinansiär av och medverkar i projektet Gränshinder för näringslivet. 

Mer information om Nordic Innovation

 

Gränshinderrådet

Gränshinderrådet är ett politiskt tillsatt organ, som har fått de nordiska regeringarnas uppdrag att befrämja den fria rörligheten inom Norden för såväl enskilda som företag. Gränshinderrådet ska, i dialog med ländernas regeringar, identifiera, prioritera samt föreslå lösningar på konkreta gränshinder mellan länderna. Rådet består av en representant utsedda av regeringarna från vart och ett av de nordiska länderna, inklusive Åland, Grönland och Färöarna. Dessutom ingår Nordiska ministerrådets Generalsekreterare och en parlamentariker från Nordiska Rådet. 

Mer information om Gränshinderrådet

 

Hallå Norden

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Syftet är att underlätta privatpersoners mobilitet i Norden. På webbplatsen kan du läsa om de regler som gäller för dig som flyttar, studerar eller jobbar i de nordiska länderna. Du kan även ställa frågor om din specifika situation på svenska, danska, norska, finska och isländska.

Mer information om Hallå Norden

 

Grensetjänsten

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge. Huvuduppgift är att ta emot och behandla frågor från människor och företag som har någon form av gränsöverskridande verksamhet. På webbplatsen kan du få information om vad du behöver veta om du planerar att arbeta i Norge eller i Sverige. Du kan även ställa frågor om din specifika situation.

Mer information om Grensetjänsten

 

ÖresundDirekt

ÖresundDirekt och Öresund business är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Danmark. Informationstjänsten förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen.

Mer information om ÖresundDirekt

Mer information om Öresund business


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12