Identifierade gränshinder

Projektet håller på att kartlägga gränshinder mellan Sverige och Norge och har hittills identifierat följande hinder:

 

Problem för taxi- och charterbåtar att få lägga till i grannlandet.

Förstudien - "Gränshinder för mindre passagerarfartyg" har visat att företagandet i våra nya marina nationalparker hindras av internationell reglering i regional miljö. Ett gränshinder visade sig vara fem:

  1. SOLAS - Klassningskrav på fartygen
  2. Tullrapportering för kommersiell trafik
  3. Tullmyndigheternas krav i den brottsbekämpande verksamheten
  4. ISPS - Sjöfartsskydd - lagstiftning och åtgärder för terrorskydd mot hamnar och fartyg
  5. Rapportering av användandet av farleder i respektive lands farvatten och kostnader knutna till denna.


Läs mer

Temporärt bruk av anläggningsmaskiner på andra sidan gränsen.

När en stor arbetsmaskin förs över gränsen mellan Sverige och Norge, måste företaget betala 25 % moms (på maskinens värde) vid gränspasseringen. Pengarna betalas in till tullmyndigheten och betalas tillbaka av skattemyndigheten efter 1-3 månader. Hanteringen skapar en likviditetsbelastning som framför allt missgynnar mindre företag. De har helt enkelt inte den likviditet som krävs för att göra affärer på andra sidan gränsen.

 

Trafiktillstånd för att korsa gränsen utanför tullstation.

Flera företag efterlyser enklare rutiner när det gäller export/import mellan Västra Götaland och Østfold. 

 

Höga tullavgifter för gränsöverskridande utbyte.

Detta drabbar ex. den ideella sektorn vid kulturutbyten och tävlingar.

Om en helikopter ska passera gränsen mellan Sverige och Norge krävs ett klareringstillstånd från flygplatsen. 

Kravet bidrar till byråkrati och skapar kostnader för föreningar och företag som finns ute i kustbandet.

 

I gränstrakterna går det inte att titta på både norsk och svensk TV p.g.a. av olika system vid införande av digital-TV.

Digital-TV berör de upphovsrättsliga frågorna och är politiskt känslig.

 

Moms på tjänster utförda i Norge av svenska företag.

Företagen efterlyser bättre information om vilka regler som gäller för underleverantörer, för att undvika fel när det gäller moms på utförda tjänster.

 

Moms på utförda tjänster av svenska serviceföretag (kostnad för material, timkostnader och uppehälle)

Större industriföretag efterlyser bättre information om vilka regler som gäller för underleverantörer för att undvika fel när det gäller moms på utförda tjänster, användningen av material samt kostnader för uppehälle.

 

Temporärt införande av husdjur i landet, t ex häst.

Hästägare och andra djurägare som ska medverka i utställning eller tävling efterlyser enklare regler vid förtullning. Idag måste man deponera 25 % moms.

 

Varuförsändelser med tåg över gränsen.

Tulldeklarationen kan inte göras på tågstationen, vilket innebär att man måste söka upp närmaste tullanstalt. Enklare legala lösningar efterlyses.

 

Bankförbindelse/konto för gränsarbetspendlare. 

Enklare hantering efterlyses för arbetstagare som behöver skaffa personnummer eller D-nummer för att kunna öppna ett bankkonto i grannlandet och för att kunna deklarera.

 

Beskattning av näringsverksamhet (skogsbruk i Sverige) 

Exempel på "uheldig konstellation" av norska och svenska skatteregler för resultat från näringsverksamheten (primärt lantbruk/ skogsbruk). Enklare och tydligare regler efterlyses.

 

Arbetslösa kan inte få hjälp med att söka jobb/utbildning/praktik i grannlandet. 

Svenska försäkringsregler hindrar troligen detta. Frågan måste undersökas närmare.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12