Bakgrund 

I gränsregionen Østfold - Västra Götaland har två nya nationalparker invigts 2009, Kosterhavet och Ytre Hvaler, och ett aktivt arbete pågår för en hållbar turistutveckling i området. 

Samtidigt har reglerna och kraven för att bedriva passagerartrafik mellan länder hårdnat, vad gäller sjösäkerhet och krav på hamnanläggningar. Reglerna hindrar företagandet över gränsen, eftersom taxibåtar och charterbåtar sällan uppfyller kraven som ställs för att lägga till i grannlandet. Projektet Gränshinder för näringslivet har beställt en förstudie för att närmare beskriva hindren/problemen samt ett tilläggsuppdrag gällande kontakt med berörda myndigheter.

Problembild - Resultat av förstudien

Förstudien - "Gränshinder för mindre passagerarfartyg" har visat att företagandet i våra nya marina nationalparker hindras av internationell reglering i regional miljö. Ett gränshinder visade sig vara fem:

  1. SOLAS - Klassningskrav på fartygen
  2. Tullrapportering för kommersiell trafik
  3. Tullmyndigheternas krav i den brottsbekämpande verksamheten
  4. ISPS - Sjöfartsskydd - lagstiftning och åtgärder för terrorskydd mot hamnar och fartyg
  5. Rapportering av användandet av farleder i respektive lands farvatten och kostnader knutna till denna.

 

Hämta förstudien

 


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12