Gränsregional statistik

Tillgång till gränsregionalstatistiken är mycket viktig för gränsnära kommuner/regioner och har också fått en allt viktigare roll när det gäller samarbetet mellan de nordiska länderna. Den gränsregionala statistiken fungerar som en indikator på vilka samarbetsfrågor som behöver mer uppmärksamhet i framtiden. Det är också viktigt att få rätt siffror i statistiken då många gånger statistiken som tillhör gränsregionerna är skeva. I den nationella statistiken framgår inte de som arbetspendlar till annat land, vilket resulterar i att gränskommuner med hög arbetspendling redovisas felaktigt. Som exempel i Rädda barnens index över barnfattigdom hamnar Strömstad i topp eftersom inkomster från Norge inte är medräknade, 15 % av den arbetsföra befolkningen i Strömstad har sin inkomst i Norge. Den gränsregionala statistiken korrigerar sådana förvridningar och ger en korrektare bild av statistiken i allmänhet.

I marginalen till vänster hittar du sammanfattande statistik beträffande arbetspendling, pågående och avslutade projekt samt länkar till sidor där du kan hitta gränsöverskridande statistik.


GRÄNSHINDER FÖR NÄRINGSLIVET     SE-451 18 UDDEVALLA, SVERIGE     ANNIKA.DAISLEY@SVINESUNDSKOMMITTEN.COM     MOBIL +46 733 35 85 12